fbpx

Projekt w ramach Działania 7.1.3

 

projekt kolo ratunkowe slask

 

Źródło dofinansowania:  projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego”

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zasięg: Województwo śląskie

Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.04.2019 r.

Cel główny

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 70 osób w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie śląskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Projekt skierowany do

Uczestnikami Projektu mogą być osoby w wieku w wieku od 30 roku życia, pozostające bez pracy (osoby bezrobotne lub nieaktywne/bierne zawodowo) zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie śląskim, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety.

Rodzaj przyznanego wsparcia: 

Wsparcie projektowe udzielane będzie w wymiarze:

– 4 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego,
– 6 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego,
– średnio 8 godzin zegarowych coachingu motywacyjnego i zawodowego,
– średnio 150 godzin lekcyjnych szkolenia (kursy zawodowe, językowe, komputerowe i/lub miękkie),
– 3-miesięcznego stażu zawodowego,
– średnio 10 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy.

 Organizator zapewnia wsparcie towarzyszące związane z udziałem w Projekcie:

– materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń (przy szkoleniu w wymiarze co najmniej 4 godziny lekcyjne dziennie), stypendium szkoleniowe, opłaty egzaminacyjne, badania lekarskie i testy psychologiczne, dodatki stażowe

Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Lokalnego, z siedzibą przy ul. Dworcowej 38A, 44-190 Knurów.

Logo partnera

Kontakt w sprawie projektu:

tel.: 735 – 206 – 982

e-mail: biuroslask@f-rr.org

Pragniemy poinformować, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 01 grudnia 2017 r.

Dokumenty będą przyjmowane do 15 grudnia 2017 roku lub do momentu zrekrutowania określonej w projekcie liczby osób.


DOKUMENTY DO POBRANIA
:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
  2. Formularz zgłoszeniowy.pdf
  3. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
  4. Regulamin udziału w projekcie.pdf
  5. Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

 

projekt efs śląsk