fbpx

Projekt w ramach działania 7.2

kolo ratunkowe opole

 

 

Źródło dofinansowania:  projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”

Priorytet 7 „Konkurencyjny rynek pracy”, Działania 7.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.

Zasięg:  powiat prudnicki, brzeski, nyski, głubczycki i namysłowski

Okres realizacji: od 01.05.2017 r. do 31.07.2018 r.

Cel główny

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Projekt skierowany do osób

 1. w wieku powyżej 30 lat,
 2. pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne/bierne zawodowo)
 3. zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego
 4. należących  do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
  • migranci powrotni i imigranci

Rodzaj przyznanego wsparcia: 

Wsparcie projektowe udzielane będzie w wymiarze:

– 2 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego (dla 30 uczestników),
– 8 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego (dla 30 uczestników),
– średnio 150 godzin lekcyjnych szkolenia zawodowego, IT i/lub podnoszące kompetencje (dla 30 uczestników) – płatne 997,40 zł/150 h
– średnio 10 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy (dla 30 uczestników)
– 3-miesięcznego stażu zawodowego (dla 20 uczestników) – płatne 1688,06 zł netto/miesiąc

Harmonogram luty
Harmonogram marzec
Harmonogram kwiecień

Rekrutacja do projektu trwa od dnia 15 listopada 2017 r. Dokumenty będą przyjmowane do 15 grudnia 2017 r. lub do momentu zrekrutowania określonej w projekcie liczby osób. W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie Formularza oraz Oświadczenia i przesłanie ich skanów lub zdjęcia na adres biuroopole@f-rr.org lub dostarczenie ich do naszego biura na adres ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole.

Uczestnicy najpierw wezmą udział w doradztwie zawodowym i psychologicznym. Następnie wszyscy uczestnicy zostaną przeszkoleni w okresie luty/marzec. Staże zawodowe dla 20 osób będą odbywały się w okresie 1 kwietnia do 30 czerwca.

 

Kontakt w sprawie projektu:

Tel.: 881 – 960 – 440

e-mail: biuroopole@f-rr.org

Biuro projektu: ul. Drzymały 20/1 45-342 Opole

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin udziału w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Deklaracja uczestnika projektu
 5. Umowa

 

Planowane efekty projektu:

liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu:

 • łączna liczba osób – 17 (kobiety – 10, mężczyźni – 7)
 • bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni – 11 (kobiety – 6, mężczyźni – 5)
 • bierni zawodowo – 6 (kobiety – 4, mężczyźni – 2)

liczba osób, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu:

 • łączna liczba osób – 27 (kobiety – 17, mężczyźni – 10)
 • bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni – 18 (kobiety – 11, mężczyźni – 7)
 • bierni zawodowo – 9 (kobiety – 6, mężczyźni – 3)

Wartość projektu: 439 118,50 zł

Dofinansowanie projektu z EFS: 373 250,72 zł

Opole logo UE