Projekt w ramach Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

baner reintegracja aktywizacja


Źródło dofinansowania
: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego”

Projekt  w ramach działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasięg: Powiat nowosądecki – województwo Małopolskie

Planowany okres realizacji: od 01.01.2018 – 31.12.2018

Cel główny: Celem Projektu jest zwiększenie do końca 2018 r. aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Kryteria udziału w projekcie

Projekt zakłada wsparcie dla osób zamieszkujących powiat nowosądecki, które spełniają łącznie następujące warunki:

– wiek 15 -29 lat

– osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w PUP i nie poszukujące pracy)

– osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

Oraz jednocześnie należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • Osoby niepełnosprawne (def. zg. z ust. 27.08.1997 r. o rehab. zawod. i społ. oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
  • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT

 Oferujemy:

indywidualne poradnictwo psychologiczne,
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– doradztwo zawodowe grupowe,
– coaching motywacyjny i zawodowy,
– pośrednictwo pracy,
– szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,
– 3-miesięcznego staże zawodowe.

Uczestnicy ponadto otrzymują:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Zwroty kosztów dojazdu na spotkania z doradcą i psychologiem oraz na szkolenia
  • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia
  • Stypendium stażowe

Dla opiekuna stażysty przewidziano dodatek do wynagrodzenia.

Termin rekrutacji: 01.2018 – 03.2018

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
 2. Formularz zgłoszeniowy.pdf
 3. Regulamin udziału w projekcie.pdf
 4. Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych.pdf
 5.  Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

Kontakt w sprawie projektu:

tel. 608-341-318 lub 735-206-979

Osoba do kontaktu: Anna Zaczyk

email: biuro@f-rr.org

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze Fundacji Rozwoju Regionów.

Adres biura:

ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz (1 piętro)

Dofinansowanie projektu z UE: 385 459,20 zł

 

Aktualizacja na dzień 07.03.2018

W Projekcie została wprowadzona rekrutacja ciągła. Zachęcamy do kontaktu i zgłoszeń!

 

Aktualizacja na dzień 04.05.2018

W załączniku przedstawiamy aktualną listę uczestników zakwalifikowanych do projektu:

Lista zrekrutowanych osób.pdf

 

Aktualizacja na dzień 01.08.2018

Są jeszcze wolne miejsca na 3 miesięczne staże zawodowe! Zachęcamy do udziału w Projekcie i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych.