fbpx

Projekt w ramach Działania 9.1.2

 

Aktywna integracja baner

 

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: Aktywna integracja szansą dla pozostających bez pracy mieszkańców miasta i powiatu nowosądeckiego

Zasięg: 16 gmin powiatu nowosądeckiego, miasto Nowy Sącz.

Okres realizacji: od 02-10-2017 r. do 31-03-2019 r.

Cel główny: Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa 60UP(36K) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy z terenu Miasta Nowego Sącza na prawach powiatu i Powiatu Nowosądeckiego poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb UP i poprzez realizację ścieżki reintegracji UP w okresie od października 2017 do marca 2019 roku.

Projekt skierowany do osób:

a) zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Miasta i Powiatu nowosądeckiego,

b) posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 z przesłanek:

a. osoby lub rodziny  korzystające  ze świadczeń z  pomocy  społecznej  zgodnie z  ustawą z  dnia  12 marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  lub  kwalifikujące  się do  objęcia  wsparciem  pomocy społecznej, tj. spełniające  co najmniej jedną przesłanek określonych  w  art. 7  ustawy  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, osoby przebywające w  pieczy  zastępczej  lub  opuszczające  pieczę zastępczą oraz  rodziny przeżywające   trudności   w   pełnieniu   funkcji   opiekuńczo-wychowawczych,   o   których   mowa  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i  przestępczości  zgodnie  z  ustawą z  dnia  26  października  1982  r.  o  postępowaniu w  sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382),

d. osoby przebywające w  młodzieżowych  ośrodkach  wychowawczych  i  młodzież w ośrodkach socjoterapii,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty  (Dz.U.  z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

e.osoby z niepełnosprawnością –   osoby   z   niepełnosprawnością w   rozumieniu   Wytycznych  w  zakresie  realizacji  zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym  dostępności  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  oraz  zasady  równości  szans  kobiet  i  mężczyzn  w  ramach  funduszy unijnych na lata 2014-2020.

f. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

g. osoby dla których  ustalono  III  profil  pomocy,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.),

h. osoby niesamodzielne,

i. osoby bezdomne lub   dotknięte   wykluczeniem   z   dostępu   do   mieszkań w   rozumieniu Wytycznych    w    zakresie  monitorowania    postępu    rzeczowego    realizacji    programów operacyjnych na lata 2014-2020,

j. osoby korzystające z PO PŻ.

Z wyjątkiem osób nieletnich do których stosuje się środki zapobiegawcze i przebywających w MOW i MOS.

W szczególności preferowane będą:

– os. z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną i osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi w tym niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju,

– os. Bezrobotne z III Profilem.

Oferujemy:

– identyfikacja indywidualnych potrzeb i diagnoza możliwości uczestników,

– indywidualne pośrednictwo pracy,

– indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

– trening kompetencji i umiejętności społecznych,

– kursy zawodowe

– szkolenie z poruszania się na rynku pracy oraz przedsiębiorczości z wykorzystaniem rezultatów
i produktów z EQAL D0391,

– 6 miesięczne staże,

– coaching indywidualny.

Dodatkowo UP ma szansę otrzymać zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Kontakt w sprawie projektu:

Tel.: 608 – 341 – 318

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
 2. Oświadczenie o kwalifikowalności do projektu.pdf
 3. Regulamin rekrutacji.pdf

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu przy ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły.

Nabór do I tury trwa od 02.10.2017 do 31.12.2017.

Nabór do II tury projektu planowany jest od dnia 02.01.2018.

Informujemy, że od dnia 02.10.2017 r. udostępniono bezpłatną infolinię z dyżurem psychologa pod numerem telefonu 608 341 318 – zadzwoń jeżeli chciałbyś/chciałabyś otrzymać informację nt. udziału w projekcie, uzyskać poradę lub przełamać wątpliwości odnośnie przystąpienia do projektu.

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania w ramach projektu „Aktywna integracja szansą dla pozostających bez pracy mieszkańców miasta i powiatu nowosądeckiego”.

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/9.1.2/WM/2017 na usługi wynajmu sali.pdf
 2. Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/9.1.2/WM/2017
 3. Zapytanie ofertowe dotyczące kadr.pdf
 4. Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe.pdf
 5. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.pdf
 6. Wzór oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.pdf
 • Informujemy, w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr Nr 1/9.1.2/WM/2017, którego przedmiotem było wyłonienie Wykonawcy na usługi wynajmu sali dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:
  NESTOR Tomasz Owsianka z siedzibą w Jazowsku,
  Jazowsko 372, 33-389 Jazowsko
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego zgodnie z rozdziałem V zapytania ofertowego.

 

 • W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego w  oparciu o zasadę konkurencyjności, którego przedmiotem było wyłonienie Wykonawcy na świadczenie poniższych usług, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

  Część I – Doradztwo zawodowe: Monika Jabłońska,  Aleksandra Weber

  Część II – Indywidualne Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne: Fundacja The  Global Language System Polska z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 74, 33-300 Nowy Sącz

  Część III – Trening kompetencji i umiejętności społecznych: Fundacja The  Global Language System Polska z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 74, 33-300 Nowy Sącz

  Część VI – Pośrednictwo pracy: Fundacja The  Global Language System Polska z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 74, 33-300 Nowy Sącz

  Część VIII – Coaching, Nie wybrano oferenta (brak złożonych ofert)

   

 • Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem było wyłonienie Wykonawcy na zorganizowanie i realizację usługi cateringowej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę: Fundacja The  Global Language System Polska z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 74, 33-300 Nowy Sącz. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 

 • Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem było wyłonienie Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu wraz z przeprowadzeniem egzaminów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:Fajna Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 36/I, 40-010 Katowice. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego zgodnie z rozdziałem V zapytania ofertowego.

Informacje dla uczestników skierowanych na staż:

Regulamin odbywania stażu w ramach projektu

Regulamin odbywania stażu w ramach projektu  „Aktywna integracja szansą dla pozostających bez pracy mieszkańców miasta i powiatu nowosądeckiego”

 

§1 Informacje ogólne

Użyte w regulaminie sformułowania dotyczą:

1. Beneficjent – Fundacja Rozwoju Regionów, z siedzibą przy ul. Celarowskiej 32/7, 31-414 Kraków.

2. Projekt – projekt nr: RPMP.09.01.02-12-0303 „Aktywna integracja szansą dla pozostających bez pracy mieszkańców miasta i powiatu nowosądeckiego” realizowanym przez Fundację Rozwoju Regionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

3. Biuro Projektu – Fundacja Rozwoju Regionów – ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

4. Koordynator staży – pośrednik pracy koordynujący przygotowanie i realizację staży uczestników projektu [UP].

5. Opiekun stażu – osoba zatrudniona w zakładzie przyjmującym stażystę, upoważniona do bezpośredniego kontaktu z Beneficjentem oraz koordynowania pracy Stażysty na terenie Organizatora stażu.

6. Stażysta – uczestnik projektu, który w chwili przystąpienia do projektu oraz w trakcie jego trwania pozostaje bez zatrudnienia, który podpisał umowę o staż.

7. Organizator stażu – pracodawca przyjmujący na staż,

8. Program staży – program 6-miesięcznych staży

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady odbywania stażu w ramach Projektu.

2. Wszystkie informacje na temat skierowania na staże w ramach Projektu będą dostępne w Biurze Projektu lub publikowane na stronie internetowej Organizator www.f-rr.org .

3. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o możliwość odbywania stażu jest udział w ścieżce zaplanowanej zgodne z Projektem w której w skład wchodzi m.in. spotkanie z Doradcą zawodowym, Psychologiem, Pośrednikiem Pracy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Stażysty, po pozytywnej opinii Doradcy zawodowego i/lub Psychologa oraz Pośrednika Pracy, i po zgodzie Kierownika projektu, możliwe jest skierowanie na staż wcześniej, tj. przed zakończeniem innych, planowanych form wsparcia.

4. Staże zawodowe w ramach Projektu przewidziane są dla 40 Uczestników projektu.

5. Czas trwania staży wynosi 6 miesięcy.

6. Kryteriami decydującym o skierowaniu na staż będzie opinia Doradcy zawodowego i/lub Psychologa oraz Pośrednika Pracy oraz deklaracja Organizatora stażu. Przy kierowaniu na staże będzie brane pod uwagę zaangażowanie Uczestnika projektu w planowanych formach wsparcia.

7. W przypadku rezygnacji lub zaprzestania uczęszczania na staż (tj. z przyczyn zależnych od Uczestnika projektu) Uczestnik projektu może zostać wezwany w trybie natychmiastowym do zwrotu 100% wartości zajęć, w których wziął udział.

§ 3 Zasady odbywania staży

1. Uczestnik projektu realizuje pracę w okresie stażu na podstawie trójstronnej Umowy stażowej, zawartej pomiędzy nim, Organizatorem stażu, a Beneficjentem na warunkach ustalonych w tej Umowie.

2. Uczestnik projektu może zawrzeć tylko jedną Umowę stażową jednocześnie w okresie realizacji Projektu.

3. Przed rozpoczęciem stażu Beneficjent kieruje Uczestnika projektu na wstępne badania lekarskie.

4. Uczestnik projektu jest zobligowany do wykonania pracy w okresie stażu trwającego 6 pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy stażowej.

5. Czas pracy Uczestnika projektu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a dla Uczestnika projektu będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

6. Mając na uwadze charakter realizowanych prac w obszarze turystycznym i specyfikę lokalnego rynku pracy, Stażysta będzie wykonywał czynności, będące przedmiotem niniejszej umowy: w dni robocze, soboty, niedziele i święta, pod warunkiem, że dobowy wymiar czasu pracy, nie przekroczy 8 godzin oraz 40 godzin tygodniowo z zastrzeżeniem ust. 5. W ramach staży obowiązują udogodnienia związane z niepełnosprawnością danego uczestnika, w tym dodatkowa przerwa, możliwość wyjście na rehabilitację, itp.

7. W każdym przypadku zakończenie stażu musi nastąpić nie później niż do dnia 31.03.2019 roku.

8. Pomiędzy Uczestnikiem projektu a Organizatorem stażu w dniu podpisywania Umowy stażowej nie może istnieć żaden stosunek zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, dzieło itp.).

9. Uczestnik projektu otrzymuje dodatek stażowy na zasadach określonych w § 5.

10. Stażowe wypłaca Beneficjent po zakończeniu wykonywanej w ramach stażu w danym miesiącu pracy i po przedłożeniu listy obecności zgodnej z § 5 ust. 4. Zabezpieczeniem należytego wykonania stażu jest Umowa stażowa.

11. Strony zgodnie ustalają, że Beneficjent może odmówić wypłaty lub żądać zwrotu wypłaconego stypendium stażowego w przypadku, gdy Uczestnik projektu:

a) nie dostarczył Beneficjentowi miesięcznej listy obecności z realizacji stażu w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu obowiązków stażowych w danym miesiącu;

b) nie dostarczył Beneficjentowi opinii końcowej ze stażu w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia obowiązków stażowych w ostatnim miesiącu stażu;

c) naruszył postanowienia deklaracji zachowania poufności informacji;

d) naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) naruszył warunki Umowy stażowej z przyczyn leżących po jego stronie;

f) naruszył przepisy prawa w związku z realizacją dzieła w ramach stażu.

g) przerwał lub zrezygnował ze stażu z przyczyn leżących po jego stronie;

§4 Prawa i obowiązki Stażysty

1. Stażysta zobowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

b) podjęcia i odbycia stażu zgodnie z ustalonym programem, opisem stażu i wymogami ustalonymi przez Organizatora stażu

c) przestrzegania warunków realizacji staży określonych w Umowie stażowej

d) przestrzegania obowiązujących zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i Ppoż. oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności,

e) dostarczenia do Beneficjenta oryginału opinii zawierającej informację o zadaniach realizowanych przez Stażystę oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie odbywania stażu, wydanej przez Organizatora stażu (załącznik nr 3 do Umowy stażowej), niezwłocznego informowania Koordynatora staży o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu,

f) podpisania deklaracji odnośnie zachowania tajemnicy Organizatora stażu (załącznik nr 6 do Umowy stażowej),

g) sumiennego wykonywania zadań,

h) stosowania się do uwagi sugestii Organizatora stażu,

i) przestrzegania przyjętego czasu pracy,

j) przestrzegania obowiązujących u Organizatora stażu zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących zachowania tajemnicy i poufności oraz innych zasad określonych przez przedsiębiorstwo lub wynikających z przepisów prawa,

k) składania pisemnych list obecności z realizacji stażu potwierdzonych przez Opiekuna stażu. Wskazane jest przygotowywanie szczegółowej opinii zawierającej zakres czynności wykonywanych podczas odbywania stażu,

l) informowania Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji stażu,

2. Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż przysługuje prawo do urlopu na zasadach przewidzianych dla pracowników.

§5 Prawa i obowiązki Organizatora stażu

1. Do obowiązków Organizatora stażu należy:

a) przyjęcie Stażysty na staż w terminie i miejscu określonym w Umowie stażowej, bez nawiązania stosunku pracy,

b) uzgodnienie programu stażu,

c) oznakowanie miejsca pracy stażysty, informacją, o współfinansowaniu stażu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

d) przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,

e) zapewnienie pomieszczenia oraz sprzętu, niezbędnych do przeprowadzenia stażu,

f) zapewnienie Stażyście odzieży ochronnej oraz środków ochrony na stanowisku pracy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga,

g) zapewnienie warunków do wykonywania czynności i zadań zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu.

h) poinformowanie Stażysty o obowiązkach:

 sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu,

 stosowania się do poleceń Organizatora stażu i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa,

 przestrzegania ustalonego czasu wykonywania stażu, regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy,

 dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przyjmującego na szkodę,

 przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

i) niezwłoczne, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia, informowanie Beneficjanta o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.

j) przedkładanie Beneficjentowi listy obecności Stażysty nie później niż do 5-go dnia każdego kolejnego miesiąca,

k) niepowierzanie w okresie odbywania stażu kobietom w ciąży czynności lub zadań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej,

l) wydanie po zakończeniu stażu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w okresie odbywania stażu,

m) udzielenie na wniosek Stażysty dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

n) ochrona danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

o) jeżeli zaistnieje konieczność odbycia podróży służbowej, niezbędnej do realizacji Programu stażu, to jej organizację ustalają między sobą Stażysta i Organizatorem stażu.

p) zapewnienie stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu,

q) pozostawanie w stałym kontakcie z Koordynatorem staży i zgłaszanie mu wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji stażu,

r) monitorowanie i ocena stażu,

s) dołożenie wszelkich starań w celu przedstawienia oferty zatrudnienia Stażysty po zakończeniu stażu na okres co najmniej trzech miesięcy (zgodnie z Podrozdziałem 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).

§6 Prawa i Obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

a) wypłaty stypendium Stażyście,

b) ustalenia i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za Stażystę pobierającego stypendium,

c) pokrycia kosztów badania lekarskiego Stażysty w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu,

d) ubezpieczenie Stażysty w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie trwania stażu,

e) wydania Stażyście zaświadczenia o odbyciu stażu,

2. Beneficjent na wniosek Organizatora stażu, po zasięgnięciu opinii Organizatora stażu i wysłuchaniu Uczestnika projektu, może pozbawić Uczestnika Projektu możliwości kontynuowania stażu w przypadkach:

a) opuszczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż jednego dnia stażu,

b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych (zaświadczenie lekarskie),

d) Podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trakcie odbywania stażu.

3. Uczestnik Projektu, który z własnej winy nie ukończył stażu, może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów związanych ze stażem, w tym kosztów badań lekarskich.

4. Usprawiedliwionym przerwaniem stażu jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zwolnienie lekarskie lub przyczyny losowe.

§ 7 Dodatki stażowe z tytułu odbywania stażu

1. Dodatki stażowe przyznawane są na okres od dnia rozpoczęcia stażu do dnia jego zakończenia lub usprawiedliwionego przerwania uczestnictwa w stażu.

2. Wysokość dodatku stażowego należnego Stażyście wynosi nie więcej niż 1017,40 zł miesięcznie netto. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płatność będzie dokonywana za każdy prawidłowo zrealizowany miesiąc stażu na konto bankowe Stażysty, po dostarczeniu wszystkich wymaganych do rozliczenia stażu dokumentów.

3. Dodatek stażowy wypłacany jest na podstawie listy obecności podpisanej przez Stażystę u Przyjmującego, który zobowiązany jest dostarczyć oryginalną listę do Organizatora w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego stażu. Stażowe wypłacane jest w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

4. W związku ze zwolnieniem kwoty dodatku stażowego z podatku dochodowego od osób fizycznych Beneficjent nie będzie wystawiał dokumentów podatkowych w zakresie podatku za okres pobierania stypendium w okresie uczestnictwa w Projekcie.

5. Dodatki stażowe nie przysługują za nieusprawiedliwione dni nieobecności na stażu.

6. Dodatki stażowe za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie za który świadczenie przysługuje.

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania przelewu / wypłaty gotówki przez Organizatora pod warunkiem posiadania przeznaczonych na ten cel środków otrzymanych od Instytucji Pośredniczącej. Opóźnienie w zapłacie wynikające z braku przekazania środków przez IP nie powoduje powstania po stronie Uczestnika projektu roszczenia o odsetki za opóźnienie.

8. W przypadku przelewu dodatku stażowego na konto bankowe Stażysty numer rachunku bankowego powinien być dostarczony do Beneficjenta w formie pisemnej przed podpisaniem Umowy stażowej (załącznik nr 7 do Umowy stażowej).

9. Jeżeli Stażysta nie zrealizuje uzgodnionego programu stażu we wskazanych w umowie terminach, Beneficjent ma prawo do odmowy wypłaty dodatku stażowego.

10. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Stażysta jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych świadczeń.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie uzgodnienia pomiędzy Beneficjentem a Stażystą.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta i jest wiążąca dla Uczestników projektu.

 

Aktualizacja na dzień 10.09.2018

Informujemy, że od dnia 10.09.2018 do 20.09.2018 został wprowadzony nabór dodatkowy do projektu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu: 735 – 205 – 145 lub osobiście w Biurze Projektu na ul. 1 Brygady 6 w Nowym Sączu.