fbpx

Projekt w ramach Działania 9.3 RPO WO 2014-2020

grafika-www-frr

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy.
Zasięg: Województwo Opolskie.
Okres realizacji: od 01-04-2017 do 30-06-2018.
Cel główny: Celem głównym projektu jest zwiększenie do połowy 2018 roku aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 300 osób w wieku 18 lat i więcej, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie opolskim.

Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców woj. opolskiego. Preferowane są osoby pozostające bez pracy, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, z terenów wiejskich, kobiety, w wieku powyżej 50 lat, osoby niepełnosprawne, opiekujące się osobami zależnymi oraz migranci powrotni i imigranci (dodatkowe punkty). Udział w projekcie jest bezpłatny. 

logo-projekt-frr

Oferujemy:

  • indywidualną diagnozę potrzeb rozwojowych z doradcą zawodowym, w ramach których otrzyma się portfolio
  • kurs językowy (do wyboru język angielski lub niemiecki) trwający 120 h, zakończony certyfikatem TGLS  lub kurs komputerowy trwający 120 h, zakończony certyfikatem ECCC

Diagnoza obejmować będzie testy sprawdzające znajomość języków oraz obsługi komputera, rozmowę z lektorem oraz określenie słabych i mocnych stron, a także motywacji. Uczestnicy po diagnozie kierowani będą na kursy językowe lub komputerowe. Nabyte umiejętności poświadczone zostaną powszechnie uznawanymi certyfikatami (egzaminy zewnętrzne).

zdjecie-frr_nowe

 

Kursy prowadzone będą max w grupach 12 osobowych. Zajęcia odbywać się będą w terminach dogodnych dla uczestników (również po godzinach pracy oraz weekendy).  Częstotliwość zajęć będzie dostosowana do możliwości uczestników, jednak nie mniejsza niż 2 spotkania po 3 h w tygodniu. Kursy odbywać się będą w różnych miejscowościach Opolszczyzny w zależności od ilości chętnych z danego obszaru.

Kursy organizowane będą od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w sposób ciągły od 01 lipca 2017 r . do 28 lutego 2018 r.  W przypadku wpłynięcia w tym terminie mniejszej ilości zgłoszeń niż 300 osób rekrutacja będzie przedłużona do momentu zrekrutowania określonej  w projekcie liczby osób.

W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie formularza i przesłanie jego skanu lub zdjęcia na adres projekty@f-rr.org lub dostarczenie go do naszego biura na adres ul. Drzymały 20/1,  45-342 Opole. 

logo-perfect-english_duze

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołą językową Perfect English Małgorzata Stone, posiadającą doświadczenie w nauczaniu języków obcych od 1998 roku.  Kadrę szkoły stanowi grupa ambitnych lektorów, którzy uczą z pasją i zaangażowaniem, są to wyłącznie dyplomowani i doświadczeni nauczyciele. Największą wartością Szkoły Językowej Perfect English jest kilka tysięcy przeszkolonych osób.

 

Kontakt:

tel.: 881-960-440, 788-112-911
e-mail: projekty@f-rr.org

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

Planowane efekty projektu – liczba osób, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu: 

  • łączna liczba osób – 270 (kobiety – 162, mężczyźni – 108)
  • o niskich kwalifikacjach – 162 (kobiety – 97, mężczyźni– 65)
  • z terenów wiejskich – 189 (kobiety – 113, mężczyźni – 76)
  • w wieku 50 lat i więcej – 54 (kobiety – 32, mężczyźni – 22)
  • z niepełnosprawnościami – 54 (kobiety – 32, mężczyźni – 22)

 

3 logo UE

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.03 – Wsparcie kształcenia ustawicznego, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu – 996 670,80 zł, wkład funduszy europejskich – 896 670,80 zł (dofinansowanie z EFS 847 170,18 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa 49 500,62 zł).