fbpx

Wywiad z Kierownikiem Projektu 10.1.3

W ramach inauguracji projektu „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018” realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionów, przeprowadzony został wywiad z Kierownikiem Projektu – Panią Moniką Kantor. Wywiad miał na celu poznanie głównych założeń projektu oraz uzyskanie informacji o realizowanym wsparciu i planowanych działaniach.

m-kantor

Kierownik Projektu, Pani Monika Kantor

Projekt dotyczący kompetencji kluczowych w szkołach jest w trakcie realizacji. Kto jest jego głównym odbiorcą?

– Realizowany projekt jest skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin Krynica – Zdrój, Muszyna i Piwniczna – Zdrój. Wsparciem zostało objęte 16 szkół. Odbiorcami projektu są nie tylko uczniowie tych szkół, ale również nauczyciele.

Jaki jest główny cel realizowanego wsparcia?

 Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych  nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami. Projekt ma na celu także wyrównanie dysproporcji w poziomie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pomoc stypendialną.

Jakie wsparcie jest przewidziane podczas realizacji projektu?

– W projekcie przewidziane są zajęcia dla uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz kompetencji informatycznych. Uczniowie będą brali udział w: kołach zainteresowań, lekcjach terenowych oraz zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Oprócz tego przewidziane są także wyjazdy edukacyjne na terenie małopolski. Uczniowie będą mieli okazję poznawać swój region oraz zdobywać wiedzę w atrakcyjny sposób, inny niż podczas codziennych zajęć stacjonarnych. Przewidziana jest także pomoc stypendialna dla uczniów będących w szczególnie trudnej sytuacji. Pomoc stypendialna będzie w formie zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz obozów językowych.

Jakie wsparcie przewidziano dla nauczycieli?

– Nauczyciele będą mieli szansę wziąć udział w szkoleniach, warsztatach lub studiach podyplomowych. Wsparcie dla nauczycieli ma na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także nabycie kwalifikacji w zakresie nauczania metodą eksperymentu.

Ilu uczniów  i nauczycieli może zostać objętym wsparciem?

Łącznie w ramach projektu przewidziano wsparcie dla 1243 uczniów i 202 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie. Pomocą stypendialną mogą zostać objęci 324 uczniowie, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji.

W jaki sposób wybierani są uczniowie biorący udział w projekcie?

Przed rozpoczęciem wsparcia, każda szkoła biorąca udział w projekcie miała za zadanie stworzyć wstępną diagnozę sytuacji szkół. W diagnozie miały zostać ujęte główne obszary problemowe w danej szkole oraz wsparcie, które byłoby wskazane zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele poprzez wywiad i analizę ocen uczniów oraz po rozmowie z rodzicami, określali Indywidualną diagnozę potrzeb ucznia, wskazywali główne trudności i określali, którzy z nich powinni zostać objęci wsparciem.

Jakie kryteria musi spełnić uczeń, aby mógł zostać objęty pomocą stypendialną?

Uczeń musi posiadać zdiagnozowaną potrzebę wyrównania dysproporcji w zakresie kompetencji kluczowych lub umiejętności społecznych, jak również spełniać co najmniej jeden z dodatkowych warunków. Jeżeli rodzina danego ucznia korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, albo jest osobą niepełnosprawną lub wywodzi się z rodziny wielodzietnej to może ubiegać się o stypendium w ramach projektu. Tak jak już wspomniałam, stypendium będzie w formie zajęć językowych z języka angielskiego oraz dodatkowo w formie organizowanych obozów językowych.

Co należy do kompetencji kluczowych?

Kompetencje kluczowe to między innymi porozumiewanie się̨ w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne. Ponadto zaliczamy do nich także takie czynniki jak: umiejętność uczenia się̨, kompetencje społeczne, kreatywność i przedsiębiorczość. Kompetencje kluczowe to umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności jakich oczekują przyszli pracodawcy. Kształtowanie ich od najmłodszych lat życia, pomaga w przyszłym rozwoju zawodowym. Właśnie dlatego wskazane jest, aby uczniowie mieli możliwość rozwijania tych umiejętności. Ważne jest również wspieranie tych uczniów, którzy wykazują deficyty w tym obszarze.

Czy poza wsparciem dla uczniów i nauczycieli, jest przewidziana również pomoc dla szkół?

Tak. W ramach projektu, szkoły mogą liczyć na zakup wyposażenia pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i kompetencji informatycznych. W zależności od zapotrzebowania, w ramach projektu finansowane będą na przykład pomoce naukowe w formie tablic, plansz, map, lub też urządzeń takich jak np. mikroskopy do pracowni przyrodniczych, lub laptopy do sal informatycznych. Zapewniane będą także materiały dydaktyczne dla każdego ucznia biorącego udział w projekcie.

Jaki jest czas trwania projektu oraz skąd pochodzą środki na jego realizację?

Projekt jest przewidziany na rok szkolny 2017 / 2018. Pierwsze zajęcia dla uczniów zaczęły odbywać się już we wrześniu bieżącego roku. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 30 czerwca 2018 roku. Projekt finansowany jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto jest partnerem projektu?

Partnerem projektu jest Gmina Krynica – Zdrój, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna oraz Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój.

Czy Fundacja Rozwoju Regionów planuje realizację podobnych projektów dla szkół w kolejnych latach?

Fundacja cały czas się rozwija. Obecnie poza wsparciem dla szkół, realizujemy także projekty m.in. związane z aktywizacją społeczną osób bezrobotnych, gdzie zapewniamy wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz szkolenia i staże zawodowe. Misją naszej Fundacji jest łączenie rynku pracy z edukacją, tworzenie takich powiązań, przestrzeni i środowiska, w których edukacja odpowiada na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy, a rynek pracy komunikuje swoje potrzeby edukacyjne. Realizujemy ten cel m.in. poprzez Klaster Edukacji i Pracy jak również poprzez edukację dzieci i młodzieży przygotowując je do wejścia na rynek pracy, a także poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz poprzez reintegrację społeczno zawodową osób oddalonych od głównego nurtu życia społeczno zawodowego. Narzędziem do realizacji są oczywiście w znacznej mierze środki unijne, środki własne Fundacji i nierzadko Partnerów takich jak np. Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dlatego też będziemy starać się podejmować nowe działania i niewykluczone są dalsze projekty dla szkół w przyszłości.

Wywiad przeprowadziła: Anna Obrzut

frr_logo