Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne…

„Świetlica marzeń w Nowym Sączu”

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Partnerzy Projektu: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zasięg: województwo Małopolskie

Planowany okres realizacji: 01.05.2020 r. – 30.04.2023 r.

Kwota dofinansowania: 3 148 880,00 zł

Cel główny projektu: 

Celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania min. 210 dzieci i młodzieży oraz ich min. 170 rodziców/cz. rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – mieszkańców/uczniów z Miasta Nowy Sącz.
W ramach projektu utworzone zostaną łącznie dwie Placówki Wsparcia Dziennego w Nowym Sączu

Kryteria udziału w projekcie: 
Kryteria formalne na podstawie formularza zgłoszeniowego:

 • Wiek do lat 18,
 • Zamieszkanie/status ucznia w mieście Nowy Sącz,
 • Zgoda opiekuna prawnego na udział w projekcie,
 • Dziecko/rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych

Preferowane do udziału w projekcie są osoby:

 • Dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającego wielokrotnego wykluczenia wg rozdziału 3 pkt 13 Wytycznych realiz. EFS i EFRR 2014-2020 (m.in. klient opieki społecznej),
 • Osoba o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności,
 • Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • Osoba/rodziny korzystające z PO PŻ,
 • Osoba/rodziny zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych wg Wytycznych rewitalizacji w PO 2014-2020

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

Placówki Wsparcia Dziennego zapewniają:

 • Prace w oparciu o indywidualny plan wsparcia,
 • Równoległą̨ pracę z rodzicami/opiekunami,
 • Stała współpraca z placówkami oświatowymi, leczniczymi, etc,
 • Usługi w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej.

Oferta placówek:

 • Opieka na dziećmi 6 dni w tygodniu minimum 6 godzin dziennie,
 • Opieka na dziećmi również w dni wolne od szkoły (soboty, ferie zimowe, wakacje),

Organizacja zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji:

 • Porozumiewanie w języku ojczystym,
 • Porozumiewanie się w językach obcych,
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • Kompetencje informatyczne,
 • Umiejętność uczenia się,
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • Świadomość i ekspresja kulturalna,
 • Wsparcie psychologa, logopedy, pedagoga, terapeutów różnych specjalności oraz instruktorów zajęć edukacyjnych w zależności od potrzeb uczestników,
 • Pomoc w odrabianiu zadań i korepetycje,

Działania mające na celu wsparcie rodziców i rodzin:

 • Organizacja Szkoły dla rodziców,
 • Codzienny poczęstunek i napoje dla wychowanków przebywających w placówce,
 • Organizacja różnego rodzaju wyjść do muzeów, teatrów, parków oraz wycieczki,
 • Organizowanie okolicznościowych spotkań integracyjnych dla dzieci i ich rodzin, np. Mikołajki, Dzień dziecka, Dzień rodziny.

Ponadto każda Placówka zapewnia materiały, przybory, urządzenia oraz profesjonalistów, którzy prowadzić będą zajęcia rozwojowe o tematyce:

 • Artystycznej – elementy arteterapii, warsztaty filmowe, dziennikarskie, muzyczne, fotografia, rękodzieło, drama i teatr,
 • Kursy IT, w tym grafika komputerowa – tworzenie www, elementy programowania, korzystanie z Internetu do nauki i rozwoju,
 • Kursy językowe oparte o konwersacje i zabawy językowe,
 • Robotyka i mechatronika – zajęcia z logiki, modelarstwo,
 • Warsztaty przedsiębiorczości – symulacje, gry, wsparcie lokalnego biznesu,
 • Warsztaty kreatywności i uczenia się – elementy szybkiego czytania, ćwiczenia, koncentracji,
 • Warsztaty budowania postaw, m.in. komunikacja, postawa liderska, praca w zespole, wystąpienia publiczne, warsztaty asertywności.

Dokumenty do pobrania:

Zalacznik nr 1 formularz zgloszeniowy

Zalacznik nr 2 oswiadczenie uczestnika projektu

Zalacznik nr 3 umowa

Zalacznik nr 4a deklaracja uczestnictwa dziecka

Zalacznik nr 4b deklaracja uczestnictwa rodzica

Zalacznik nr 5 ankieta dotyczaca alergii

Zalacznik nr 6 upowaznienie do odbioru dziecka

Zalacznik nr 7a OSWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY ZAGROZONEJ UBOSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOLECZNYM – RODZIC

Zalacznik nr 7b OSWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY ZAGROZONEJ UBOSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOLECZNYM – DZIECKO

Zalacznik nr 8 Oswiadczenie rezygnacja

Zalacznik nr 9 Rozwiazanie umowy