Cele i sposoby realizacji


Cele Fundacji Rozwoju Regionów oraz sposoby ich realizacji określone zostały w Statucie Fundacji, przyjętym przez Zarząd.

Do podstawowych celów Fundacji należy:

 • wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań na rzecz rozwoju w regionach,
 • tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu osiągnięć naukowych i rozwiązań technologicznych, a także wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji o osiągnięciach,
 • tworzenie klastrów i zarządzanie nimi oraz promocja idei powiązań klastrowych,
 • pozyskiwanie środków na inwestycje i przedsięwzięcia klastrowe,
 • podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania podmiotów społecznych i gospodarczych w działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi Regionów i współpracy między nimi,
 • wspieranie i podejmowanie działań umożliwiających rozwój ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym oraz społecznej kontroli nad instytucjami zaufania obywatelskiego,
 • podejmowanie działań na rzecz dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez tworzenie innowacyjnych powiązań pomiędzy tymi sektorami,
 • podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego, jako narzędzia podnoszenia efektywności pracy
  i osobistego rozwoju,
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • inicjowanie, finansowanie i realizowanie działań naukowo-badawczych, mających na celu,
 • fundowanie stypendiów oraz inne wsparcie finansowe i organizacyjne prac naukowo- badawczych w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie, implementacja i komercjalizacja wypracowanych rozwiązań,
 • wspieranie finansowe i organizacyjne działań i projektów na rzecz rozwoju,
 • organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i upowszechniających,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa w zakresie działalności wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, podnoszących konkurencyjność Regionów,
 • współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwami,
 • promocję współpracy między uczestnikami klastrów,
 • działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych umożliwiających powstawanie,
 • wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji instytucji,
 • organizacja kongresów, sympozjów, konferencji, seminariów, targów, konkursów,
 • podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier i stereotypów oraz aktywizacji osób,
 • działania na rzecz dostosowania edukacji do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, dbałość przedsiębiorczości,
  w zakresie zgodnym z celami Fundacji, gospodarczej i zarządzania w obszarze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym i technicznym, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji, celu ich powstawanie i rozwój, i rozwój klastrów, naukowych i biznesu, wystaw i innych imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  o wysoką jakość kształcenia uwzględniającą postęp techniczny i wdrażane nowe technologie,
 • prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego i innych placówek edukacyjnych,
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w obszarach zbieżnych,
 • upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, w kraju i za granicą,
 • działania na rzecz integracji europejskiej,
 • działalność wydawniczą.

Realizacja działań Fundacji w głównej mierze opiera się na tworzeniu powiązań klastrowych, odwołujących się do kooperacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zamierzeniem takiej formy współpracy jest osiągnięcie sukcesu gospodarczego na rynku regionalnym i globalnym. Taka forma współpracy może być szczególnie atrakcyjna dla partnerów gospodarczych, mających wspólną lub zbieżną drogę rozwoju, ukierunkowaną na podniesienie konkurencyjności wytwarzanych produktów i realizowanych usług z celami Fundacji.