fbpx

 

Informacje o projekcie:

Źródła dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement – konkurs

Lider projektu: L.Grant Albert Binda

Zasięg: Województwo śląskie

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019

Dofinansowanie: 1 784 682,05 zł

Cel główny projektu: 
Celem głównym projektu jest wzrost do końca sierpnia 2019 r. motywacji i aktywności zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 240 pracowników Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. prowadzące do podjęcia lub utrzymania przez nich zatrudnienia.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Wytyczenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego dla 240 osób do końca 03.2019 r.
  • Wzrost pewności siebie oraz nabycie umiejętności poruszania się na nowoczesnym rynku pracy przez 240 osób do końca 03.2019 r.
  • Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 90% UP biorących udział w szkoleniach i studiach podyplomowych (216 osób) do połowy 2019 r.

Oferujemy:

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne w zakresie treningu motywacji oraz diagnozowania możliwości UP w zakresie ścieżki aktywizacji zawodowej w wymiarze 6 godz/os.
  • Kompleksowe i indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie identyfikacji potrzeb, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, planowania rozwoju kariery zawodowej oraz dobrania odpowiedniej formy podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w wymiarze 6 godz/os
  • 5 godzin coachingu motywacyjnego i zawodowego
  • Wysokiej jakości kompleksowe szkolenia (kursy zawodowe, językowe, it i/lub miękkie) i studia podyplomowe kończące się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje trwające średnio 150 godz.
  • 8 godzin pośrednictwa pracy.