Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty…

REINTEGRACJA/AKTYWIZACJA – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMINY
KRYNICA-ZDRÓJ

 

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Lider Projektu: Gmina Krynica-Zdrój – Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów

Zasięg: gmina Krynica-Zdrój

Planowany okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r.

Kwota dofinansowania: 719 432,77 zł

Cel główny projektu: 
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 60 (w tym 36 K) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, z gminy Krynica-Zdrój, co nastąpi do połowy 2022r. poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb UP.

Kryteria udziału w projekcie:

 • zamieszkiwanie (w rozumieniu KC), praca lub nauka na terenie gminy Krynica-Zdrój,
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z art. 33 regulaminu konkursu,
 • nieuczestniczenie w innym projekcie realizowanym w tym samym czasie w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

Oferujemy:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • pracę socjalną,
 • szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,
 • 3-miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy ponadto otrzymują:

 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na spotkania indywidualne oraz grupowe,
 • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia,
 • Stypendium stażowe.

Dokumenty do pobrania:

1_Regulamin

2_Formularz

3_Oswiadczenie_dane

4_Deklaracja

5_Umowa

6_Oswiadczenie osoba wykluczona

7_Oświadczenie bierny zawodowo