Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

„Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”

 

Źródło dofinansowania: 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy Projektu: 
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Zasięg: 
województwo Małopolskie.
Planowany okres realizacji:
01.04.2019 – 31.12.2022
Kwota dofinansowania: 
5.270.106,25 zł
Koszt całkowity realizacji Projektu:
6.200.125 zł
Cel główny projektu:           

Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność́ na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski m.in. do hoteli/pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków SPA, przedsiębiorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, kultury i gastronomii. Beneficjentami Projektu będą̨ przedsiębiorcy z wszystkich gmin uzdrowiskowych Województwa Małopolskiego.

Do Projektu rekrutowani będą przedsiębiorcy z branży MŚP mający siedzibę̨ lub oddział (weryfikacja na podstawie CEiDG lub KRS) lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego oraz świadczący usługi w branży przemysłu czasu wolnego z 8 gmin uzdrowiskowych Małopolski (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym). Rekrutowane do projektu MŚP będą̨ posiadać, ze względu na specyfikę branży, strategię/plan rozwoju pozyskania klientów z rynków z zewnętrznych.

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:
  • promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,
  • wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne
  • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.
Działania realizowane w 3-letnim projekcie to:
  1. Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce.
  2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.
  3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej (materiały promocyjne, drukowane)
  4. Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne
  5. Baza możliwości inwestycyjnych
  6. Warsztaty dla MŚP
Zasady Rekrutacji do Projektu określa: 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
   1. Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie zobligowani będą do złożenia w Biurze Projektu Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami.
   2. Formularz Rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronach tumalopolska.plwww.f-rr.orgwww.sgurp.pl.
   3. Dopuszcza się złożenie Formularza Rekrutacyjnego osobiście, przesłanie pocztą na adres Biura Projektu lub przesłanie skanów na adres poczty elektronicznej: projekt@sgurp.pl lub rekrutacja@tumalopolska.pl
   4. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane w tzw. otwartym naborze (ruchu ciągłym) od dnia wejścia w życie niniejszego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
   5. O kwalifikacji do poszczególnych działań w projekcie decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data wpływu do Biura Projektu. Nabór zostanie zamknięty w chwili wyczerpania puli przewidzianych w Projekcie miejsc na poszczególne działania.
   6. Zgłoszenia do projektu złożone przy użyciu formularza innego niż przygotowany przez FRR bądź dokonywane niezgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie będą odrzucane.
   7. Załączniki dołączone do dokumentów rekrutacyjnych nie przewidziane w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów w ramach procesu rekrutacji.
   8. Zastrzega się, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie.
   9. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
   10. W ramach oceny formalnej brane są pod uwagę następujące kryteria:
   11. przynależność do grupy docelowej, określonej w § 1, ust. 4,
   12. przesłanie Formularza Rekrutacyjnego w terminie wskazanym w pkt. 4 w formie określonej w pkt. 3.
   13. W przypadku braków formalnych podmiot zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.
   14. Zgłoszenia, co do których nie uzupełniono braków formalnych, nie podlegają dalszej ocenie.
   15. Formularz Rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania MŚP ubiegającego się o udział w Projekcie.
   16. W procedurze naboru Uczestników do Projektu kwalifikacja odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin.
   17. Złożone Formularze Rekrutacyjne wraz z dołączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.
   18. W procesie rekrutacji Komisja na bieżąco (co najmniej raz w miesiącu) sporządza protokół zbiorczy, zawierający wykaz podmiotów zakwalifikowanych.
   19. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń Uczestników niż przewidziana w Projekcie pula miejscu na poszczególne działania Komisja Rekrutacyjna sporządzi wg kryterium naboru tzw. listę rezerwową.
   20. O wynikach rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna powiadomia podmioty MŚP drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie.
   21. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, a także (jeśli dotyczy) złożenia Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
   22. Rekrutacja uczestników przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Dokumenty rekrutacyjne:
  1. Dokumenty rekrutacyjne – regulamin –
  2. Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
  3. Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
  4. Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zapytanie ofertowe:

Fundacja Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nr RPMP.03.01.01-12- 593/18 pn. „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”. Ofertę należy dostarczyć do dnia 27.05.2022 r. do godziny 12.00.

Przedmiot zamówienia:

Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przygotowania i obsługi technicznej platformy do organizacji targów wirtualnych.

Zapytanie ofertowe na platforme do organizacji targow wirtualnych – rozeznanie rynku

Formularz ofertowy

Zamawiający wybrał następującego wykonawcę:

Gridaly Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa

Cena oferty:

38.892,60 zł

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

EDYTA BATKOWSKA

mail: ebatkowska@f-rr.org